OUG 34/2014

OUG 34/2014

Avand in vedere ca transpunerea in legislatia nationala a Directivei 2011/83/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 25 octombrie 2011 privind drepturile consumatorilor, de modificare a Directivei {{93/13/CEE}} a Consiliului si a Directivei 1999/44/CE a Parlamentului European si a Consiliului si de abrogare a Directivei {{85/577/CEE}} a Consiliului si a Directivei {{97/7/CE}} aParlamentului European si a Consiliului trebuia realizata pana la data de 13 decembrie 2013, adoptarea prezentei ordonante de urgenta se impune pentru a crea un cadru unitar, bazat pe concepte juridice clar definite, care sa reglementeze anumite aspecte ale raporturilor dintre comercianti si consumatori in cadrul Uniunii. Tinand cont de faptul ca, in lipsa unei reglementari imediate privind drepturile consumatorilor la incheierea contractelor, acestia nu ar putea beneficia de drepturile prevazute de actul normativ european, fiind prejudiciati de informatiile ce trebuie oferite consumatorilor in stadiul precontractual, precum si de informatiile contractuale pe care comerciantii trebuie sa le furnizeze consumatorilor, de conditiile de forma pe care trebuie sa le indeplineasca aceste contracte, precum si tinand cont de necesitat ea initierii de catre operatorii economici a unor demersuri in vederea respectarii prevederilor directivei, pentru a se evita posibilitatea declansarii procedurii de infringement de catre Comisia Europeana impotriva Romaniei pentru neimplementarea in dreptul intern a prevederilor directivei comunitare si de a asigura implementarea acesteia, Directiva 2011/83/UE a fost publicata in Jurnalul Oficial, seria L, nr. 304 din 22 noiembrie 2011 si a intrat in vigoare in a 20-a zi de la data publicarii sale in Jurnalul Oficial. Statele membre au avut un termen de 2 ani pentru transpunerea directivei. Re spectivul termen a expirat la 13 decembrie 2013. Intrucat nu i-au fost comunicate din partea autoritatilor romane masurile nationale pent ru transpunerea directivei, la data de 27 ianuarie 2014, Comisia Europeana (Comisia) a declansat o actiune in constatarea neindeplinirii obligatiilor impotriva Romaniei, in temeiul art. 258 TFUE, transmitand o scrisoare de punere in intarziere. Term enul de raspuns la respectiva scrisoare s-a implinit la 27 martie 2014. Faza contencioasa debuteaza cu sesizarea Curtii de Justitie a Uniunii Europene – CJUE de catre Comisie. Curtea poate condamna statul vizat, daca constata neindeplinirea obligatiilor. In acest caz, potrivit art. 260 paragraful 3 din Tratatul pri vind functionarea Uniunii Europene – TFUE, CJUE poate aplica statului vizat sanctiuni pecuniare (suma forfetara si/sau penalitati pe zile de intarziere), in limita valorii indicate de Comisie. Obligatia de plata intra in vigoare la data stabilita de Curte prin hotararea sa. Potrivit Comunicarii Comisiei C (2013) 8101 final privind actualizarea datelor utilizate pentru calcularea sumei forfetare si a penalitatilor cu titlu cominatoriu pe care Comisia urmeaza sa le propuna Curtii de Justitie in cadrul procedurii de constatar e a neindeplinirii obligatiilor „Comunicarea din 2013”, care modifica si actualizeaza Comunicarea Comisiei SEC (2005) 16581 privind punerea in aplicare a articolului 228 din Tratatul de instituire a Comunitatii Europene, Comunicarea Comisiei C (2012) 6106 fina l privind actualizarea datelor folosite pentru calcularea sumelor forfetare sau a penalitatilor cu titlu cominatoriu care vor fi propuse de Comisie Curtii de Justitie in procedurile in constatarea neindeplinirii obligatiilor, Comunicarea Comisiei SEC (2011) 1024 fi nal pentru actualizarea datelor folosite pentru calcularea sumei forfetare sau a penalitatilor cu titlu cominatoriu care vor fi pro puse de Comisie Curtii de Justitie in procedurile in constatarea neindeplinirii obligatiilor, Comunicarea Comisiei SEC (2010) 1371 privi nd punerea in aplicare a articolului 260 alineatul (3) din TFUE, suma forfetara minima fixa care ar putea fi propusa de Comisie pe ntru Romania este in valoare de 1.787.000 euro. Penalitatile pe zile de intarziere (penalitatile cu titlu cominatoriu) constau in obligarea la plata unei sume de bani pentru fiecare zi/luna/an de intarziere in adoptarea masurilor de conformare, cu incepere de la data hotararii Curtii pronuntate in te meiul art. 260 paragraful 3 TFUE pana la executarea integrala a obligatiilor. Acestea sunt de natura sa determine un stat membru sa p una capat cat mai repede incalcarii constatate si care persista. Potrivit Comisiei, penalitatile cu titlu cominatoriu se calculeaza pornind de la o suma de baza, care in prezent este stabilita la 650 de euro pe zi de intarziere. Aceasta suma de baza este inmultita cu un coeficient de gravitate, cu un coeficient de dura ta si cu factorul „n”, stabilit pentru Romania. Potrivit Comunicarii din 2013, factorul „n” pentru Romania este de 3,32. Penalitatile pe zile de intarziere se aplica din ziua in care hotararea prin care CJUE constata existenta unei incalcari ar fi comunicata Romaniei pana in ziua in care s-ar pune capat incalcarii. In acest context, MAE-SCUE a subliniat si ca aceste actiuni, in cazul in care ajung in faza contencioasa, sunt solutionate de Curte cu celeritate – a se vedea, de exemplu, Cauza C-202/09, Comisia/Irlanda, in care Comisia a sesizat CJUE la data de 5 iunie 2009, iar Curtea a pronuntat hotararea sa la data de 26 noiembrie 2009, deci in mai putin de 6 luni. Tinand cont de faptul ca aceste aspecte vizeaza interesul public si constituie situatii de urgenta si extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata, in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata, Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

 

CAPITOLUL I Obiect, definitii si domeniu de aplicare

ARTICOLUL 1 Obiect

Prezenta ordonanta de urgenta reglementeaza drepturile consumatorilor in cadrul contractelor incheiate cu profesionistii, pentru asigurarea unui nivel inalt de protectie a consumatorilor si o buna functionare a pietei.

ARTICOLUL 2 Definitii

In sensul prezentei ordonante de urgenta, urmatoarele expresii si termeni se definesc dupa cum urmeaza:

1. consumator – orice persoana fizica sau grup de persoane fizice constituite in asociatii, asa cum sunt definite la art. 2 pct. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

2. profesionist – orice persoana fizica sau juridica, publica sau privata, care actioneaza in cadrul activitatii sale comerciale, industriale sau de productie, artizanale ori liberale in legatura cu contractele care intra sub incidenta prezentei ordonante de urgenta, precum si orice persoana care actioneaza in acelasi scop, in numele sau pe seama acesteia;

3. produs – orice bun corporal mobil, cu exceptia bunurilor vandute prin executare silita sau valorificate ca urmare a aplicarii prevederilor legale; apa, gazele naturale, energia electrica si energia termica sunt considerate „produse” atunci cand acestea sunt puse in vanzare in volum limitat sau in cantitate fixa;

4. produse realizate conform specificatiilor clientului – orice produse care nu sunt prefabricate, realizate pe baza optiunilor individuale sau a deciziei clientului;

5. contract de vanzare – orice contract in temeiul caruia profesionistul transfera sau se angajeaza sa transfere proprietatea asupra unor produse catre consumator, iar consumatorul plateste sau se angajeaza sa plateasca pretul acestora, inclusiv orice contract care are drept obiect atat produse, cat si servicii;

6. contract de prestari de servicii – orice contract, altul decat un contract de vanzare, in temeiul caruia profesionistul presteaza sau se angajeaza sa presteze un serviciu consumatorului, iar acesta plateste sau se angajeaza sa plateasca pretul acestuia;

7. contract la distanta – orice contract incheiat intre profesionist si consumator in cadrul unui sistem de vanzari sau de prestare de servicii la distanta organizat, fara prezenta fizica simultana a profesionistului si a consumatorului, cu utilizarea exclusiva a unuia sau a mai multor mijloace de comunicare la distanta, pana la si inclusiv in momentul in care este incheiat contractul;

8. contract in afara spatiilor comerciale – orice contract dintre un profesionist si un consumator, intr-una din urmatoarele situatii:

a) incheiat in prezenta fizica simultana a profesionistului si a consumatorului, intr-un loc care nu este spatiul comercial al profesionistului;

b) incheiat ca urmare a unei oferte din partea consumatorului in aceleasi circumstante ca cele mentionate la lit. a);

c) incheiat in spatiile comerciale ale profesionistului sau prin orice mijloace de comunicare la distanta, imediat dupa ce consumatorul a fost abordat in mod personal si individual, intr-un loc care nu este spatiul comercial al profesionistului, in prezenta fizica simultana a acestuia si a consumatorului;

d) incheiat in cursul unei deplasari organizate de profesionist cu scopul sau efectul de a promova si a vinde consumatorului produse sau servicii;

9. spatiu comercial – orice unitate care indeplineste una dintre urmatoarele conditii:

a) unitate imobila de vanzare cu amanuntul, in care profesionistul isi desfasoara activitatea in permanenta;

b) unitate mobila de vanzare cu amanuntul, in care profesionistul isi desfasoara activitatea in mod obisnuit;

10. suport durabil – orice instrument care permite consumatorului sau profesionistului sa stocheze informatii care ii sunt adresate personal, intr-un mod accesibil pentru referinte ulterioare pentru o perioada de timp adecvata, in vederea informarii, si care permite reproducerea neschimbata a informatiilor stocate;

11. continut digital – acele date care sunt produse si livrate in forma digitala;

12. serviciu financiar – orice serviciu cu caracter bancar, de creditare, asigurari, pensii private, de investitii sau plati;

13. licitatie – metoda de vanzare prin care profesionistul ofera produse sau servicii consumatorilor, care participa sau au posibilitatea de a participa in persoana la licitatie, prin intermediul unei proceduri de licitare transparenta, concurentiala, condusa de un adjudecator si in care ofertantul castigator este obligat sa achizitioneze produsele sau serviciile;

14. garantie comerciala – orice angajament din partea profesionistului sau a unui producator (denumit in continuare garantul) fata de consumator, in plus fata de obligatiile legale prevazute la art. 5-14 din Legea nr. 449/2003 privind vanzarea produselor si garantiile asociate acestora, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, referitoare la garantia legala de conformitate, de a rambursa pretul platit sau de a inlocui, a repara sau a intretine produsele in orice mod, in cazul in care acestea nu corespund specificatiilor sau oricarei altei cerinte din declaratia privind garantia sau din publicitatea relevanta disponibila in momentul sau inaintea incheierii contractului, cerinta care nu este legata de conformitate;

15. contract auxiliar – un contract prin care consumatorul obtine produsele sau serviciile care fac obiectul unui contract la distanta sau al unui contract in afara spatiilor comerciale, iar aceste produse sau servicii sunt livrate, respectiv prestate de profesionist sau de o parte terta, pe baza unui acord intre partea terta respectiva si profesionist.

ARTICOLUL 3 Domeniul de aplicare

(1) Prezenta ordonanta de urgenta se aplica oricarui contract incheiat intre un profesionist si un consumator, inclusiv contractelor de furnizare a unor servicii de comunicatii electronice destinate publicului sau a unor servicii de acces si conectare la retele publice de comunicatii electronice, precum si de livrare a unor echipamente terminale care au legatura cu furnizarea serviciului. Ea se aplica si contractelor de furnizare a apei, gazelor naturale, energiei electrice sau energiei termice, inclusiv de catre furnizorii publici, in masura in care aceste utilitati sunt furnizate pe baza contractuala

(2) In cazul in care vreo dispozitie a prezentei ordonante de urgenta intra in contradictie cu o dispozitie a unui alt act din legislatia nationala ce transpune un act al Uniunii Europene care reglementeaza sectoare specifice, dispozitiile acestuia din urma prevaleaza si se aplica sectoarelor specifice in cauza

(3) Prezenta ordonanta de urgenta nu se aplica urmatoarelor contracte:

a) de prestare a unor servicii sociale, printre care cele de cazare sociala, de ingrijire a copiilor si de sustinere a familiilor si a persoanelor aflate permanent sau temporar in nevoie, inclusiv cele de ingrijire pe termen lung;

b) avand ca obiect serviciile de sanatate furnizate pacientilor de catre cadrele medicale pentru evaluarea, mentinerea sau refacerea starii lor de sanatate, inclusiv prescrierea, eliberarea si furnizarea de medicamente si dispozitive medicale, indiferent daca acestea sunt sau nu furnizate in cadrul unor unitati medicale;

c) avand ca obiect jocurile de noroc care implica mizarea pe un pot cu valoare pecuniara in jocuri de noroc, inclusiv loterii, jocuri de cazinou si tranzactii de tipul pariurilor;

d) referitoare la servicii financiare;

e) pentru crearea, dobandirea sau transferul unui bun imobil sau al unor drepturi asupra unui bun imobil;

f) avand ca obiect construirea unor cladiri noi, transformarea substantiala a unor cladiri existente si inchirierea de locuinte in scopuri rezidentiale;

g) care intra sub incidenta Ordonantei Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice, republicata;

h) care intra sub incidenta Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 14/2011 pentru protectia consumatorilor la incheierea si executarea contractelor privind dobandirea dreptului de folosinta pe o perioada determinata a unuia sau a mai multor spatii de cazare, a contractelor pe termen lung privind dobandirea unor beneficii pentru produsele de vacanta, a contractelor de revanzare, precum si a contractelor de schimb;

i) avand ca obiect furnizarea alimentelor, bauturilor sau a altor bunuri destinate consumului casnic, livrate fizic de un profesionist care se deplaseaza frecvent si periodic la locuinta, resedinta sau locul de munca al consumatorului;

j) de prestare a unor servicii de transport de pasageri, cu exceptia art. 8 alin. (2) si a art. 19 si 22 din prezenta ordonanta de urgenta;

k) incheiate prin intermediul automatelor sau incintelor comerciale automatizate;

l) incheiate cu furnizorii de servicii de comunicatii electronice prin telefoane publice cu plata, pentru utilizarea acestora, sau incheiate pentru utilizarea unei conexiuni unice, care presupune executarea unei singure prestatii, realizata simultan incheierii contractului si nemijlocit prin intermediul telefonului, internetului sau faxului, ca urmare a solicitarii consumatorului

(4) Prezenta ordonanta de urgenta nu se aplica in cazul contractelor in afara spatiilor comerciale in care plata ce trebuie efectuata de catre consumator este mai mica decat echivalentul in lei a 10 euro la cursul de zi al Bancii Nationale a Romaniei, cu exceptia art. 9-16 si a art. 18-24 care se aplica si acestor contracte. In cazul contractelor de prestari servicii valoarea contractului este stabilita prin inmultirea valorii lunare a serviciului cu durata contractului

(5) Prezenta ordonanta de urgenta nu impiedica oferirea de catre profesionist a unor conditii contractuale mai avantajoase pentru consumator.

CAPITOLUL II Informatii destinate consumatorilor pentru alte contracte decat contractele la distanta sau contractele in afara spatiilor comerciale

ARTICOLUL 4 Cerinte in materie de informare pentru alte contracte decat contractele in afara spatiilor comerciale si contractele la distanta

(1) Inainte ca un contract, altul decat un contract la distanta sau un contract in afara spatiilor comerciale, sau orice oferta similara sa produca efecte obligatorii asupra consumatorului, profesionistul trebuie sa ii furnizeze consumatorului urmatoarele informatii in mod vizibil, lizibil si usor de inteles, in cazul in care respectivele informatii nu reies in mod evident din context:

a) principalele caracteristici ale produselor sau serviciilor, avand in vedere mediul de comunicare, precum si produsele sau serviciile in cauza;

b) identitatea profesionistului, incluzand denumirea sa, adresa postala la care profesionistul este stabilit, precum si, in cazul in care exista, numarul de telefon, numarul de fax si adresa de posta electronica ale acestuia la care poate fi efectiv contactat, pentru a-i permite consumatorului sa ia rapid legatura cu profesionistul si sa comunice cu acesta in mod eficient si, daca este cazul, adresa postala si identitatea profesionistului in numele caruia actioneaza;

c) pretul total al produselor sau serviciilor cu toate taxele incluse sau, in cazul in care pretul nu poate fi calculat in avans in mod rezonabil data fiind natura produselor sau a serviciilor, modalitatea de calcul al pretului si, dupa caz, toate costurile suplimentare de transport, de livrare sau taxele postale sau, in cazul in care acestea nu pot fi calculate in avans in mod rezonabil, mentionarea faptului ca aceste costuri suplimentare ar putea fi suportate de consumator;

d) dupa caz, modalitatile de plata, livrare si executare, data pana la care profesionistul se angajeaza sa livreze produsele sau sa presteze serviciile si politica profesionistului de solutionare a reclamatiilor;

e) in plus fata de o mentiune a existentei unei garantii legale de conformitate pentru produse, existenta si conditiile privind serviciile postvanzare si garantiile comerciale, dupa caz;

f) durata de valabilitate a contractului, dupa caz, sau, pentru un contract pe durata nedeterminata ori un contract care urmeaza sa fie prelungit in mod automat, conditiile de incetare a contractului si penalitatile aplicabile, daca este cazul;

g) acolo unde este cazul, functionalitatea, inclusiv aplicarea unor masuri tehnice de protectie pentru continuturile digitale;

h) acolo unde este cazul, orice interoperabilitate relevanta a continuturilor digitale cu componentele hardware si software de care profesionistul are cunostinta sau se asteapta in mod rezonabil sa aiba cunostinta;

i) despagubirile aplicabile si procedura de acordare a acestora in cazul nerespectarii nivelurilor de calitate convenite si a celorlalte clauze contractuale;

j) optiunea consumatorului de a se include sau de a nu se include datele sale cu caracter personal in baze de date in vederea furnizarii de servicii de informatii privind abonatii sau de registre ale abonatilor, precum si, in cazul in care acesta opteaza pentru includerea in registrul abonatilor, indicarea datelor in cauza, in conformitate cu prevederile Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, cu modificarile si completarile ulterioare

(2) Prevederile alin. (1) se aplica si contractelor de furnizare a apei, gazelor naturale sau energiei electrice, atunci cand acestea nu sunt puse in vanzare intr-un volum limitat sau cantitate fixa, a energiei termice sau a continuturilor digitale care nu sunt livrate pe un suport material

(3) Prevederile alin. (1) nu se aplica contractelor care implica tranzactii care se efectueaza cu regularitate zilnic si care sunt puse in executie imediat, in momentul in care sunt incheiate

(4) Informatiile prevazute la alin. (1) fac parte integranta din contract.

ARTICOLUL 5 Sarcina probei

Sarcina probei in ceea ce priveste indeplinirea cerintelor in materie de informare stabilite in prezentul capitol revine profesionistului.

CAPITOLUL III Informatii destinate consumatorilor si dreptul de retragere din contractele la distanta si cele in afara spatiilor comerciale

ARTICOLUL 6 Cerinte de informare pentru contractele la distanta si cele in afara spatiilor comerciale

(1) Inainte ca un contract la distanta sau in afara spatiilor comerciale sau orice oferta similara sa produca efecte obligatorii asupra consumatorului, profesionistul trebuie sa ii furnizeze consumatorului urmatoarele informatii in mod clar si inteligibil:

a) principalele caracteristici ale produselor sau serviciilor, avand in vedere mediul de comunicare si produsele sau serviciile in cauza;

b) identitatea profesionistului, cum ar fi denumirea sa comerciala;

c) adresa postala la care profesionistul este stabilit, precum si, in cazul in care exista, numarul de telefon, numarul de fax si adresa de posta electronica ale acestuia la care poate fi efectiv contactat, pentru a-i permite consumatorului sa ia rapid legatura cu profesionistul si sa comunice cu acesta in mod eficient si, daca este cazul, adresa postala si identitatea profesionistului in numele caruia actioneaza;

d) in cazul in care este diferita de adresa furnizata in conformitate cu lit. c), adresa postala a locului in care profesionistul isi desfasoara activitatea si, dupa caz, adresa postala a profesionistului in numele caruia actioneaza, la care consumatorul poate trimite eventualele reclamatii;

e) pretul total al produselor si serviciilor cu toate taxele incluse sau, in cazul in care pretul nu poate fi calculat dinainte in mod rezonabil data fiind natura produselor sau a serviciilor, modalitatea de calcul al pretului si, dupa caz, toate costurile suplimentare de transport, de livrare, taxele postale sau de orice alta natura sau, in cazul in care acestea nu pot fi calculate dinainte in mod rezonabil, mentionarea faptului ca aceste costuri suplimentare ar putea fi suportate de consumator, inclusiv perioada de valabilitate a ofertei sau a preturilor. In cazul serviciilor de acces si conectare la retele publice de comunicatii electronice ori de servicii de comunicatii electronice destinate publicului se vor mentiona contravaloarea planului tarifar, cu precizarea numarului de minute, a creditului sau a traficului de date inclus, precum si a conditiilor de utilizare a acestora, daca este cazul, extraoptiunile disponibile si contravaloarea acestora, tarifele pentru apeluri si pentru minutele ori traficul de date suplimentar, dupa caz, tariful de conectare sau instalare, cu toate taxele incluse. In cazul unui contract pe durata nedeterminata sau al unui contract care include un abonament, pretul total va include costurile totale pe perioada de facturare. In cazul in care aceste contracte sunt taxate la un tarif fix, pretul total va cuprinde si costurile lunare totale. In cazul in care costul total nu poate fi calculat dinainte trebuie indicat modul in care se calculeaza pretul;

f) co